Historia Oddziału

 
    Zainteresowanie bydgoskiego środowiska lekarskiego chorobami przewodu pokarmowego trwa już dziesiątki lat. Wspaniałe tradycje chirurgiczne, onkologiczne i wreszcie powoli wykształcająca się specjalizacja w chorobach wewnętrznych skupiły grono wielu lekarzy, zainteresowanych chorobami przewodu pokarmowego. Gastroenterologia już u początku swego istnienia była specjalizacją dla zarówno zabiegowców jak i internistów.
 
    We wrześniu 1995 roku prof. Maciej Świątkowski na prośbę wielu kolegów, zobowiązał się do rozpoczęcia starań o utworzenie w naszym mieście Oddziału PTG-E. Zawiadomiono kolegów lekarzy, dyrektorów placówek medycznych o planach powstania oddziału. W październiku tego roku prof. Świątkowski wystosował list do profesora Krzysztofa Marlicza ówczesnego Prezesa PTG-E, z prośbą o przybycia na zebranie założycielskie. Również izbowe pismo "Primum Non Nocere" zamieściło informację o planowanym zebraniu. Odbyło się ono 1.12.1995 w obecności 99 osób. Zebraniu przewodniczyli profesorowie Marlicz i Świątkowski, którzy również wygłosili pierwsze w dziejach naszego oddziału referaty naukowe, dotyczące czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego. W czasie zebrania wybrano pierwsze władze Oddziału w osobach: Maciej Świątkowski (Przewodniczący): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Zastępca); Zbigniew Bartuzi (Sekretarz) oraz Członkowie Zarządu ( Arkadiusz Jawień, Czesław Świątczak, Wojciech Zegarski). Pierwszą Komisję Rewizyjną utworzyli  Bogdan Romański, Maria Kłopocka i Krzysztof Tojek. Zasadniczym celem Zarządu stała się aktywizacja naukowa środowiska oraz działalność dydaktyczna. Wyrazem tego stała się sponsorowana przez firmę Jansen-Cillag "Szkoła motoryki", czyli seria wykładów omawiających fizjologie i patologie motoryki przewodu pokarmowego.  Wydarzenia to miało miejsce w latach 1996/97. W tym okresie przedstawiciele Oddziału brali udział w VII Kongresie PTG w Poznaniu w dniach 12-14 IX 1996. Pod koniec tego roku dnia 20 grudnia, gościliśmy Krajowego Konsultanta ds. Gastroenterologii prof. Jana Dzieniszewskiego, który przedstawił polski konsensus w kwestii postępowania w przypadkach zakażenia H. pylori.  W kwietniu 1997 prof. Andrzej Habior wygłosił w Bydgoszczy wykład pt. "Nieinfekcyjne choroby wątroby".  
 
    Wydarzeniem roku 1998 dla naszego środowiska był VII Kongres PTG-E, który odbył się w Bydgoszczy. To największe jak dotąd wydarzenie zorganizowała  Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, kierowana przez prof. Mieczysławę Szafarską. Wspaniała organizacja Zjazdu (przy pomocy Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych oraz PT Kolegów z klinik chirurgicznych) potwierdziła wysoką pozycję bydgoskiego środowiska gastrologów. W międzyczasie odbywały się regularne spotkania kolegów w ramach oddziału, na których wygłoszono wiele ciekawych referatów. W lutym 1999 na walnym zebraniu Oddziału wybrano nowy zarząd w składzie: Przewodniczący: prof. Mieczysława Szafarska; Zastępca; doc. Zbigniew Bartuzi; Sekretarz: dr Maria Kłopocka; Skarbnik: Dr Grażyna Mierzwa; Członkowie: Prof. A. Jawień, dr Z.  Pawlak, dr W. Zegarski. Komisja Rewizyjna: dr Bała, Kula, Grad.

    W roku 2000 firma Byk Rolland Polska, zasponsorowała cykl wykładów szkoleniowo-naukowych pod wspólnym tytułem "Postępy w Gastroenterologii" . W lutym 1999 dwoje lekarzy z naszego regionu dr G Mierzwa i P. Jarmocik brali udział w Kursie Podyplomowym Holenderskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w Arnhem. Dr Anna Szafarska-Szczepanik wygrała konkurs Young Clinicians Award i wyjechała do Bangkoku na Światowy Kongres Gastroenterologii. Rok 2000 był również rokiem VIII Kongresu PTG w Katowicach, na którym nasi koledzy przedstawili kilka interesujących prac. Dr Krzysztof  Grad w październiku brał udział w Endoskopowym Kursie Podyplomowym w Arnhem. We wrześniu 2000 uchwałą Zarządu Oddziału zmieniono nazwę na  Odział Kujawsko-Pomorski PTG-E. Gościem naszego oddziału w tym roku była prof. Grażyna Rydzewska, która przedstawiła aktualne poglądy na ostre zapalenie trzustki. W roku 2001 w Podyplomowym Kursie Gastrologicznym w Arnhem uczestniczył dr Włodzimierz Gniłka jr. z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Kurs był połączony z IX Europejskim Tygodniem Gastrologicznym. Wzięli w nim również udział doktorzy Szafarska-Szczepanik, Chrobot i doc. Bartuzi.

 

    W roku 2001 dwukrotnie gościliśmy prof. Jarosława Regułę z Warszawy z wykładami na temat choroby refluksowej oraz gastropatii po NLPZ. Również w tym roku prof. Antoni Gabryelewicz wygłosił wykład na temat chorób trzustki. Dr Wojciech Zegarski reprezentował w czerwcu nasz oddział na sympozjum w Pradze, a dr Jacek Gocki wziął udział w Warsztatach Endoskopowych ESGE w Rumunii.
W lutym 2002 w czasie walnego zgromadzenia wybrano ponownie na Przewodniczącego prof. Mieczysławę Czerwionkę-Szaflarską na Zastępcę doc. Zbigniewa Bartuzziego, Sekretarza dr Grażynę Bałę a Skarbnika dr Grażynę Mierzwę. Członkami Zarządu zostali: prof. Świątkowski, dr Swincow i dr Świątczak. Komisję Rewizyjną utworzyli: dr Banaszkiewicz, Szczęsny i Zegarski.

 

    W tej kadencji na sympozjum w Czechach pojechali prof. Bartuzi, oraz dr Grażyna i Dariusz Bałowie. Gośćmi oddziału byli profesorowie Paradowski i Linke, którzy omawiali problemy genetyki w gastrologii oraz nieswoiste choroby zapalne jelit. Regularnie odbywały się zebrania oddziału. 

    Nowy Zarząd, wybrany w roku 2004 utworzyli prof. Zbigniew Bartuzi (Przewodniczący), prof. Mieczysława Czerwionka-Szafarska (Zastępca), dr Grażyna Bała (Sekretarz)' dr Grażyna Mierzwa (Skarbnik) oraz Członkowie: prof. Świątkowski, dr Budzyński i dr Szafarska-Popławska. Komisję rewizyjną utworzyli dr hab. med. Cezary Popławski, dr Banaszkiewicz i dr Gocki. Gośćmi oddziału byli miedzy innymi prof. Gabryelewicz, który przedstawił współczesne poglądy na rolę H. pylori w patologii gastrologicznej. Na spotkaniach oddziału przedstawiano także doniesienia z ośrodków działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

    7.04.2006 na walnym zebraniu wybrano ponownie władze. W tej kadencji funkcję Przewodniczącego powierzono dr hab. med. Cezaremu Popławskiemu, Zastępcy prof. Bartuziemu, Sekretarza dr Szczęsnemu, zaś Skarbnikiem została ponownie dr Mierzwa.  Członkami Zarządu wybrano: prof. Szafarską, dr Bałę i dr Hapyn. Komisja Rewizyjna działa w składzie: dr Banaszkiewicz i dr Szafarska-Popławska.

    Jednym z pierwszych zadań nowego Zarządu stało się stworzenie strony internetowej Oddziału. Dzięki pomocy pana Piotra Chylewskiego udało się to dość szybko i odtąd wszelkie informacje o działalności Oddziału, a także zawiadomienia o zebraniach i innych ważnych wydarzeniach można znaleźć na stronie www.gastrologia.bydgoszcz.pl. 6.10 2006 odbyło się zebranie naukowe, którego tematem było ostre zapalenie trzustki. W dwóch referatach przedstawiono punkt widzenia gastrologa i anestezjologia. Gośćmi zebrania byli dr Małgorzata Degowska i prof. Krzysztof Kusza. 30.04.2007 na kolejnym zebraniu omówiono postępowanie endoskopowe w przypadkach krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego, a także interwencje endoskopowe u dzieci. Prelegentami byli doktorzy Dariusz Sosnowski, Paweł Wierzchowski i Grażyna Bała.

    5.04 2008 odbyły się I Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne. Wykłady zgromadziły nadspodziewanie dużą liczbę słuchaczy. Wśród zaproszonych gości byli luminarze polskiej gastrologii między innymi profesorowie Bartnik, Marlicz, Rydzewska, Nowak, Dzieniszewski, Celińska-Cedro, Kamińska, Habior, Łaszewicz. Środowisko kujawsko-pomorskie reprezentowali wygłaszając wykłady profesorowie: Bartuzi, Jackowski, Dąbrowiecki, Halota, dr hab. n. med. Cezary Popławski oraz doktorzy: Maria Kłopocka, Grażyna Mierzwa i Dariusz Sosnowski. Sukces tej imprezy skłonił do zorganizowania II Kujawsko-Pomorskich Dni Gastroenterologicznych, które odbyły się 5.12.2009. Wzorem poprzedniego spotkania zaproszono najwybitniejszych specjalistów zarówno z Bydgoszczy jak i całego kraju. Tematyka spotkania była dość rozległa, a wykłady dotyczyły przede wszystkim nowych odkryć i kierunków w diagnostyce i leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego. Znakomite podsumowania obecnych trendów leczenia takich chorób jak rak jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, GERD, choroba wrzodowa (z uwzględnieniem H. pylori) czy zaburzenia czynnościowe u dzieci i dorosłych przedstawili profesorowie Dąbrowski, Czerwionka-Szaflarska, Grzymisławski, Linke , Rydzewska, Reguła i Świątkowski. Aspekt praktyczny miały wykłady profesora Smoczyńskiego o leczeniu chorób trzustki metodami endoskopowymi i dr hab. n. med. Popławskiego na temat krwawień nieżylakowych. Nieco odmienne od typowych wykładów naukowych było wystąpienie prof. Paradowskiego dotyczące jakości życia w chorobach układu trawiennego. Autor ujął problem nie tylko w aspekcie medycznym, ale też filozoficznym, socjologicznym i psychologicznym.

    W międzyczasie, 7.05.2008 odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze oddziału, na którym ponownie powierzono funkcję Przewodniczącego Oddziału dr hab. n. med. Cezaremu Popławskiemu. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego objął prof. Maciej Świątkowski.

    W tej kadencji odbyło się ciekawe spotkanie gastrologiczno-patomorfologiczne dotyczące stanów przedrakowych jelita i polipów. Referaty wygłosili doktorzy Jadwiga Korenkiewicz i Wojciech Szczęsny.

    Na zebraniu wyborczym w dniu 12.05.2010 wybrano nowe władze. Przewodniczącą Oddziału została dr hab. med. Maria Kłopocka, zaś zastępcą Przewodniczącej dr hab. med. Cezary Popławski. Funkcję Sekretarza objął dr Jacek Budzyński, Skarbnika dr Grażyna Mierzwa. Członkami Zarządu wybrano ponadto: dr Zbigniewa Banaszkiewicza, Wojciecha Szczęsnego i Zbigniewa Kulę. Do Komisji Rewizyjnej wybrano dr Dariusza Sosnowskiego, Joannę Gąsiorowską i Jacka Króla.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.